Vertaisjohtamisen periaatteet

Kirjoittaja: Arttu Karisto

30 marraskuun, 2021

Lähdeteos: Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja

Lähdeteoksen kirjoittaja: Heikki Toivanen

Teoriapisteet: 1

IHMISELTÄ IHMISELLE

Loimme Tiimiakatemian johtajuuden koulutusohjelmassa 17 tiimiyrittäjän voimin uudet ohjeet aikansa eläneiden kaverijohtamisen periaatteiden tilalle. Kävimme vanhat ohjeet läpi karsien, lisäten ja muokaten niitä sopivaksi katsomallamme tavalla. Pyrimme luomaan ohjeistukset sillä ajatuksella, että ne eivät enää koske ainoastaan tiimien nimetyissä johtorooleissa työskenteleviä, vaan ihan kaikkia tiimiyrittäjiä. Jokaisen litteässä organisaatiomallissa, kuten Tiimiakatemian tiimiyrityksissä, on otettava henkilökohtainen johtajuus haltuun.

Näihin ohjeisiin on hyvä tukeutua varsinkin tiimiyrityksen rakennusvaiheessa ja palata niihin säännöllisesti koko Tiimiakatemian matkan ajan. Tämä listaus voi toimia myös hyvänä työkaluna tiimiliidereille.

1. Tunne tiimiläisesi. Johda tunteita & luo turvaa.

2. Kuuntele. Ole aidosti läsnä.

3. Luo tiimisi kanssa yhteinen päämäärä & kulje onnistumisten kautta sitä kohti.

4. Sytytä sisäinen motivaatio vahvistamalla merkityksellisyyden tunnetta.

5. Johda itseäsi, jotta voit johtaa muita.

6. Johda vahvuuksien kautta tiimiläisten potentiaalia.

7. Laadukas viestintä on hyvän johtamisen perusta.

8. Lunasta paikkasi esimerkin voimalla.

9. Edistä ratkaisukeskeisyyttä.

10. Luo hyvää yhteishenkeä & kasvata pääomaa positiivisella ajattelulla.

POHDINTA

1.

Tiimin rakentamisessa kaikki lähtee ihmisten tuntemisesta. Rakennusvaiheessa olevan tiimin tulevaisuuden kannalta varsinkin alkuvaiheessa vietetyn yhteisen ajan kautta luodut vahvat siteet tiimiläisten välillä kantavat pitkälle. Vertaisjohtajalla on tärkeä tehtävä luoda ja ylläpitää turvallista ilmapiiriä, joka kannustaa jokaista tiimin jäsentä näyttämään tunteensa ja puhumaan niistä avoimesti.

Kirjavinkki: Johda tunteita – menesty työelämässä (Camilla Tuominen).

2.

Läsnäolo ja aito kuunteleminen luovat toimintaympäristön, joka vahvistaa luottamusta tiimiläisten välillä. Vuorovaikutustaitoihin ja niiden kehittämiseen on hyvä opetella kiinnittämään huomiota, sillä ne ovat avainasemassa työelämässä – työskentelit sitten johtotehtävissä tai olet itse johdettava.

Kirjavinkki: Läsnäolon voima (Echart Tolle), Et taida kuunnella (Kate Murphy).

3.

Tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttamisen eteen työskenteleminen ovat reitti tuottavuuteen kaikessa liiketoiminnassa. Tavoitteita kannattaa asettaa sekä pitkälle, että lyhyelle aikavälille. Yhtä tärkeää, kuin tavoitteiden asettaminen, on juhlistaa niiden täyttymistä! Huomaa omasi ja muiden onnistumiset, kiitä ääneen yhteisten tavoitteiden täyttymisestä ja aseta motivoivia palkintoja.

Kirjavinkki: Pura rutiinit atomeiksi (James Clear).

4.

Merkityksellisyyden tunne syntyy, kun tavoitteet on luotu sisäisen motivaation pohjalta ja niiden työstämiseen on käytettävissä oikeanlaiset työkalut sekä tiimin tuki. Tavoitteita asetettaessa on tärkeää kuunnella herkällä korvalla jokaisen tiimiläisen tuntemuksia asetettavista tavoitteista. Monet hyvätkin tavoitteet voivat kaatua, jos koko tiimi ei seiso täysin niiden takana. Tämän vuoksi on myös äärimmäisen tärkeää olla rehellinen ja realistinen tavoitekeskusteluissa.
Merkityksellisyyden kokemus ei nouse ainoastaan työ- ja opiskelumaailmasta, vaan koostuu kaikista elämän osa-alueista. Jotta voit olla vertaisjohtajana paras mahdollinen versio itsestäsi, kannattaa sinun olla perillä siitä mikä tekee juuri sinun elämästäsi merkityksellistä. Tässä sinua auttaa säännöllinen oman ja tiimin toiminnan reflektoiminen (oppimissopimus ja kausireflektiot) sekä kirjojen lukeminen.

Kirjavinkki: Merkityksellisen työn kaava (Rosa Nenonen), Elämän tarkoitus – Suuntana merkityksellinen elämä (Frank Martela).

5.

Itsensä johtaminen on olennainen tekijä jokaisen vertaisjohtajan arjessa. Lähes kaikki tiimiyrittäjät myös kamppailevat itsensä johtamiseen liittyvien kehityshaasteiden kanssa opintojensa aikana. Tiimiakatemian mediapankkia ei tarvitse kauan selailla huomatakseen, että aihe on itse kunkin ajatuksissa ja kirjareflektioissa jatkuvasti. Itsensä johtamiseen on onneksi luotu toinen toistaan edistyksellisimpiä työkaluja ja malleja, joita on myös pureskeltu ja testattu kymmenien ja taas kymmenien tiimiyrittäjien voimin.
Vertaisjohtamisessa itsensä johtamisen taidot korostuvat: kun tiimi koostuu itsensä johtamisen kehittämiseen panostavista tiimiyrittäjistä, ruokkii positiivinen kehitys itseään. Tiimin sisällä jaetut opit, jaettu johtajuus sekä avoin palaute auttavat jokaista tiimin jäsentä kehittymään itsensä johtajina, jolloin kaikkien kyvyt johtaa vertaisiaan paranevat.

Kirjavinkki: Pura rutiinit atomeiksi (James Clear), Aki Hintsa – Voittamisen anatomia (Oskari Saari).

6.

Ennen tiimien jakoa tehty tiimiroolitesti antaa hyvää osviittaa tiimin jäsenten vahvuuksista ja heikkouksista. Jokaisen tiimiläisen vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen sekä tiimin dynamiikassa että suorittavassa työssä tuovat alkusysäyksen voittavan tiimin rakentamiselle.  Vertaisjohtajana tiimiläisten potentiaalin johtamisessa on tärkeää olla perillä jokaisen tiimiläisen selkeistä vahvuuksista ja tunnistaa myös piilevät kyvyt sekä pyrkiä tuomaan niitä esiin. Ihmiset syttyvät siitä, kun heidän potentiaalinsa huomataan ja heitä rohkaistaan kehittämään taitojaan.

Kirjavinkki: Älä ole pomo (Mika D. Rubanovitsch)

7.

Kaikkea johtamista ja tiimiyrityksen kaikkia vaiheita yhdistää yksi asia: niissä toimiva viestintä on onnistumisen tärkein edellytys. Viestintää ovat tavanomaisten vuorovaikutustilanteiden lisäksi kaikki tiimiyrityksen sisäisestä viestimisestä raportointiin ja dokumentointiin sekä yrityksen ulkoasusta asiakasviestintään. Viestintäosaaminen on yksi tärkeimmistä taidoista, mitä voit Tiimiakatemialla oppia ja siksi siitä kannattaa ottaa kaikki mahdollinen oppi irti. Vertaisjohtajana tärkeimmät viestinnän vastapuolet ovat omat tiimiläiset ja muu akatemian väki. Heiltä saat myös helpoimmin palautetta omasta viestinnästäsi ja opit heidän avullaan kehittämään omat viestintätaitosi huipputasolle Tiimiakatemian aikana!

Kirjavinkki: Sanojen supervoima (Martti Vaalahti), Järkytä avoimuudella (Aki Ahlroth)

8.

Vertaisjohtajana sinun pitää joka päivä ansaita johtajuutesi vertaistesi joukossa. Sanotaan, että johtajuus ei ole palkinto, vaan arkitason tekemistä ja jatkuvaa oman paikan täyttämistä. Vertaisjohtamisessa esimerkin voima korostuu entisestään, kun yhdelläkään organisaation jäsenellä ei ole päätösvaltaa muiden yli. Johtamisen trendit kulkevat yhä kiihtyvällä tahdilla hierarkkisesta ylhäältä päin johtamisesta kohti esimerkillä johtamista. Jokaisella vertaisjohtajalla on vastuu hoitaa oma tonttinsa esimerkillisesti, jotta päivittäinen tekeminen on tiimiä rakentavaa, eikä sitä hajottavaa.

Kirjavinkki: Karhuryhmä (Harri Gustafsberg ja Heidi Holmavuo)

9.

Yrittäjyys on pohjimmiltaan halua ja kykyä ratkaista olemassa ja odotettavissa olevia ongelmia. Menestyneitä yrityksiä ja yrittäjiä yhdistää se, että eteen tulleisiin ongelmiin on tartuttu ja niihin on löydetty ratkaisu. Aina ratkaisun löytäminen ei ole helppoa, mutta tärkeää on olla rohkea ja ryhtyä etsimään ja kokeilemaan erilaisia ratkaisuja murrostilanteissa. Vertaisjohtajalla on valjastettavissa ympärillään oleva tiimi ratkaisemaan omia, muiden tiimiläisten, tiimin yhteisiä ja mikä parasta – asiakkaiden ongelmia.

Kirjavinkki: Tulevaisuuden lukujärjestys (Perttu Pölönen)

10.

Pääoman ymmärretään usein tarkoittavan suppeasti vain taloudellista omistusta. Pääoma on kuitenkin käsitteenä paljon laajempi: siihen voidaan sisällyttää ajatus myös emotionaalisesta, psykologisesta, sosiaalisesta sekä niin sanotusta osaamispääomasta. Pääoman eri muotoja voidaan kasvattaa hyvin monenlaisin keinoin. Voidaan kuitenkin todeta, että positiivinen ajattelu ja hyvä yhteishenki ovat avainasemassa, kun vertaisjohtajat auttavat toisiaan kartuttamaan mitä tahansa pääoman muotoja.

Kirjavinkki: Tunnelmajohtaja (Marjo Rantanen)

Arttu Karisto
5.11.2021

Teksti on alunperin julkaistu Sawaken nettisivuilla.

You May Also Like…

Digital Garage

Google digital garage on monelle akatemialaiselle tuttu Googlen ilmaiskurssi, joka käsittelee muun muassa...

Uteliaisuuden taito

Hanna Siefenin Uteliaisuuden taito käsittelee uteliaisuutta psykologin näkökulmasta ja sitä, kuinka uteliaisuus on...

Matkan opas

Johdanto Nappasin Tiimiakatemian kirja hyllystä tämän Saku Tuomisen ja Risto Kuulasmaan kirjoittaman kirjan...

0 kommenttia

Lähetä kommentti