Lean Startup

Kirjoittaja: Eerik Annola

6 toukokuun, 2022

Lähdeteos: Lean Startup

Lähdeteoksen kirjoittaja: Eric Ries

Teoriapisteet: 3

Luin kirjan Lean Startup, koska minua kiinnostaa startupit ja niiden kehittäminen. Riesin mukaan startupit on suunniteltu luomaan uusia tuotteita tai palveluita äärimmäisen epävarmoissa olosuhteissa ja tätä metodia voi käyttää niin aloittelevat yritykset kuin suuremmatkin yritykset. Metodia voidaan soveltaa myös eri toimialoilla. Lean startupin ensimmäinen perusperiaate onkin, että yrittäjiä on kaikkialla. Toisena periaatteena on, että yrittäjyys on johtamista, joka tarkoittaa sitä, että yrittäjyys vaatii johtamista epävarmoissa olosuhteissa sekä systemaattista oppimista ja oppimisen johtamista. Validoitu oppiminen tarkoittaa kolmantena periaatteena sitä, että matalan kynnyksen kokeiluja tekemällä voidaan testata oppimista ja rakentaa kestävää liiketoimintaa.

Kirjassa puhuttiin paljon siitä, että on tärkeämpää saada tuote tai palvelu ulos, kuin hioa sitä liikaa. Tämä oli minulle uusi asia. Olin ennen ajatellut, että kaiken on oltava loppuun asti suunniteltua ennen tuotteen tai palvelun julkaisemista. Asia ei kuitenkaan ole näin, vaan on tärkeää ottaa asiakkaat mukaan tuotteen kehittämiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja madaltaa näin sitä riskiä, että luodaan tuote, josta asiakas ei ole kiinnostunut. Tämä on mielestäni tärkeä oppi aloittavalle yrittäjälle ja tämä tulee muistaa, kun lähdemme tiimiyrittäjinä kehittämään tuotteita ja palveluita asiakkaillemme.

Neljäs Lean Startupin pääperiaatteista on rakenna – mittaa – opi -sykli (Build – Measure – Learn), joka on kolmivaiheinen tekniikka. Tämän tekniikan avulla ideat pystytään kehittämään toimiviksi tuotteiksi.  Ensimmäisessä vaiheessa yrittäjällä tulee olla vahva visio ja idea tuotteesta. Tuote tai palvelu tulisi aluksi hioa vain siihen pisteeseen asti, että se sisältää liiketoiminnan ja tuotteen toimivuuden kannalta vain välttämättömät ominaisuudet. Ries kutsuu tuotteen ensimmäistä versiota MVP:ksi eli Minimum Viable Product, jolla tarkoitetaan suomennettuna pienintä toimivaa tuotetta. Nämä tuotteet ovat mahdollisimman yksinkertaisia, eikä niiden tuottamiseen käytetä suuria resursseja, kuten rahaa tai aikaa. Tärkeintä on luoda sellainen versio, jonka kautta on mahdollista oppia mahdollisimman paljon, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Tätä seuraa mittaa-vaihe eli kun tuote on julkaistu, mitataan sitä, kuinka se vastaa asiakkaiden odotuksiin ja onko tuote toimiva ja liiketoiminnallisesti kannattava. Mittaustapoja voi olla erilaisia ja asiakkailta voidaan saada esim. suullista tai kirjallista palautetta. Opi -vaiheessa pyritään oppimaan saadusta palautteesta ja kehittämään tuotetta sen perusteella. Tässä vaiheessa tulee tehdä myös päätös suunnan säilyttämisestä tai mahdollisesta suunnanmuutoksesta. Mikäli suunta pysyy samana, sykli voidaan aloittaa uudestaan ja parantaa tuotetta edelleen­. Suunnanmuutos eli Pivot on tehtävä, kun todetaan palautteen perusteella, että MVP ei toimi. Tällöin on syytä tehdä jopa suuria suunnanmuutoksia. On kuitenkin olemassa yrityksiä, jotka eivät Pivotoi ja näin ollen jumiutuvat paikalleen kuluttamaan resursseja samoja vanhoja metodeja käyttäen ja tämä ei tietenkään ole kannattavaa.

Lean startupin viidentenä periaatteena on innovaatiokirjanpito. Startuppien on keskityttävä mittaamaan kehitystä tavoitteita kohti ja pidettävä kirjanpitoa edistymisestään sekä priorisoitava tehokasta työskentelyä, joka auttaa saavuttamaan tavoitteita. On siis seurattava omaa toimintaa ja sen perusteella muutettava sitä. Tämän perusteella on kyettävä tekemään päätöksiä liikeidean muovaamisesta, jos kehitystä oikeaan suuntaan ei tapahdu.

Koen, että kirjalla on paljon annettavaa, mutta joitain asioita on osittain hankala sisäistää, koska minulla ei vielä ole riittävästi omakohtaista kokemusta startuppeihin liittyen. Arvelen kuitenkin, että tähän kirjaan on syytä palata opintojen edetessä useampaan kertaan. Kirja opetti minulle myös sitä, että myös epäonnistumiset kuuluvat asiaan ja niistä tulee oppia. Niiden kautta voi löytää syyn suunnanmuutokseen ja tätä kautta liikeidealle uuden suunnan. Yrittäjänä menestyminen edellyttää systemaattista ja pitkäjänteistä tekemistä ja jatkuvaa oppimista ja innovointia.

You May Also Like…

Dopamine nation

Luin Anne Lembken kirjoittaman kirjan ”Dopamine nation”. Anne Lembke on amerikkalainen psykiatri, joka on Stanford...

0 kommenttia

Lähetä kommentti