Kuunteleminen on taidoista tärkeimpiä

Kirjoittaja: Samuli Kaidesoja

4 marraskuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Johdanto

Dosentti Olli-Pekka Puro tutkii sekä opettaa viestintää Turun yliopistossa, ja hän on kirjoittanut muun muassa lukemani kirjan ”Kuunteleva organisaatio”. Kirjassa keskitytään siihen, miten hyvällä kuuntelemisella voidaan välttää virhetulkintoja, väärinkäsityksiä, epävarmuutta sekä epäluottamusta. Kirja avaa keinoja, joiden avulla edistetään myös yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista, ja parannetaan näin yrityksen tuottavuutta.

Tiimiyrityksen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että maltamme kuunnella toisia tiimin jäseniä dialogin aikana treeneissä sekä myös treenien ulkopuolella. Tilan antaminen ja kuunteleminen saa toisen tiimiläisen tuntemaan olonsa arvostetuksi, mikä johtaa siihen, että hän alkaa toimia samalla tavalla sinua kohtaan. Hyvästä kuuntelutaidosta lähtöisin oleva arvostus näin leviää ketjureaktiona tiimissä, ja tiimin toiminta sekä yhteishenki paranee. Esseessä on keinoja, joita miettimällä omaa kuuntelutaitoaan on mahdollista kehittää.

 

Kuuntelemisen tasot

Kenellä on joskus ollut tunne ”minä kyllä kuuntelen, mutta minua ei kuunnella?” Mikäli joku väittää, ettei ikinä ole tälläistä tuntenut, uskaltaisin väittää, että unibetilta väitteen todenmukaisuuteen saatava kerroin olisi vähintään sadan luokkaa. Tämä on nimittäin hyvin tyypillinen ajatus ihmismielessä. Ajatus sisältää hieman itsepetosta, sillä mikäli koet ettei sinua ikinä kuunnella, silloin omassa kuuntelemisessa sekä vuorovaikutustaidoissa saattaisi olla kehitettävää. Omien kuuntelutaitojen kehittäminen on hyvä aloittaa kuuntelemisen kolmesta tasosta:

  • henkilökohtainen kuunteleminen
  • ryhmälähtöinen kuunteleminen
  • organisaation kuunteleminen

Henkilökohtainen kuunteleminen tarkoittaa kahdenkeskistä keskustelua. Siihen kuuluu keskustelun keskeisten yksityiskohtien löytäminen, laajemman kokonaisuuden hahmottaminen toisen ihmisen asiasta, jatkuva puheen tulkitseminen ja puheen sisältämien piilovihjeiden etsiminen sekä tärkeimpänä asiana kyky asettua keskustelussa toisen ihmisen asemaan. Nämä asiat huomioon ottamalla keskustelun aikana vastapuoli tuntee itsensä kuulluksi. Itseään voi tässä kehittää yksinkertaisesti juttelemalla ja keskustelemalla muille, ja keskustelun aikana miettimällä esimerkiksi yllä olevia asioita.

Ryhmälähtöinen kuunteleminen tarkoittaa koko ryhmän kuulemista, työelämässä esimerkiksi esimiesasemassa. Konkreettinen esimerkki tiimiakatemialta tässä voisi olla palautekeskustelut tiimin kesken, esimerkiksi kehäteoria. Ryhmälähtöisessä kuuntelemisessa on tärkeä huomioida missä rooleissa ihmiset puhuvat, kuunnella kaikkia osapuolia tasavertaisesti, aktivoida tarvittaessa hiljaisimpia osapuolia ja malttaa oman puheenvuoronsa kanssa, jotta muu ryhmä saa puhua.

Organisaation kuunteleminen on näistä kuuntelemismuodoista varmasti vierain monelle. Organisaation kuuntelemiseen liittyy kaikilta organisaation tahoilta tulevien viestien tasapuolinen kuunteleminen, tarvittavan ajan antaminen viestille ja riitasointujen sekä eriävien mielipiteiden kuunteleminen. Tiimiakatemiaesimerkkinä tähän heittäisin paitsi valkut myös koko talon päälliköt esim. alumnipäällikkö, yhteisövastaava sekä markkinointipäällikkö. Heidän tehtävänään on kuunnella koko tiimiakatemiaorganisaation mielipiteitä ja viestejä kyseiseen aiheeseen liittyen, ja vastattava tarpeen mukaan. Organisaation kuuntelutaidot ovat tässä asiassa tärkeitä.

 

Kuuntelemisen työkaluja

Kuunteleminen edellyttää erilaisten työkalujen koettelemista ja testaamista siinä missä mikä tahansa muukin henkilöstön tai tiimin pitkäjänteinen kehittäminen. Kuuntelemisen työkaluja ovat aktiivinen kuunteleminen, reflektoiva kuunteleminen sekä dialoginen kuunteleminen.

Aktiivinen kuunteleminen. Aktiivinen kuunteleminen meinaa keskustelussa tapahtuvaa rohkaisemista sekä puhujan olon miellyttäväksi tekemistä. Rohkaiseminen näkyy konkreettisesti keskustelussa tapahtuvalla tsemppaamisella sekä aidon kiinnostuksen osoittamisella, joka johtaa siihen, että keskustelun vastaosapuoli tuntee olonsa niin mukavaksi ja arvostetuksi, että uskaltaa avata mielipiteitään sekä muutenkin itseään tiimille tai tiimiläiselle.

Reflektoiva kuunteleminen. Reflektoivan kuuntelemisen perustavoitteena on pitää huolta siitä, että kuunteleminen on sekä osallistuvaa sekä osallistavaa. Aktiivisessa kuuntelussa lähtökohtana on osallistuva kuunteleminen, jolloin pyritään avaamaan puhujan ajatukset ja saada hänet avautumaan, ja reflektoiva kuunteleminen jatkaa tästä kuuntelijan osallistamisella, jolloin pyritään ymmärtämään puhujan ajatus sekä antamaan mahdollisesti puhujan asiaa helpottavia parannusehdotuksia. Reflektoivassa kuuntelemisessa mennään keskustelussa syvemmälle kuin aktiivisella tasolla.

Dialoginen kuunteleminen. Dialogisen kuuntelemisen lähtökohdat ovat kuuntelemisen tähtääminen kohti yhteisymmärrystä. Kun puhuja on saatu aktiivisen kuuntelemisen avulla avautumaan ja reflektoivan kuuntelemisen avulla puhujan asia on keskustelussa ymmärretty sekä hänelle on annettu mahdollisia parannusehdotuksia, dialoginen kuunteleminen pyrkii yhteisymmärrykseen puhujan ja kuuntelijan välillä. Dialogisessa kuuntelemisessa kasataan keskustelun asiat, ja pyritään saavuttamaan näistä asioista yhteisymmärrys joko kahden kesken tai vaikkapa tiimin treeneissä.

 

Koonti

Näillä keskustelun työkaluilla keskustelusta saadaan mahdollisimman paljon irti, ja se hyödyttää keskustelun molempia tai kaikkia osapuolia. Treeneissä tämän työkalurakenteen voisi kokeilla ottaa käyttöön, jotta dialogista saataisiin entistä monivaiheisempaa ja osallistujien kannalta tehokkaampaa. Tietysti nämä kuuntelumetodit voi ottaa käyttöön milloin tahansa, kun keskustelee muiden ihmisten kanssa. Miettimällä keskustelussa tässä esseessä kertomiani asioita oman kuuntelutaidon kehittäminen on mahdollista lähes joka ikisessä käymässäsi pidemmässä keskustelussa.

You May Also Like…

Luin Jyrki Jokitalon kirjoittaman kirjan nimeltä Myyntikolmio. Kirjan tarkoituksena oli kertoa myyntiin perustuvia...

Kehnot pomot ympärilläni

Kehnot pomot ympärilläni Maailma on täynnä paskoja johtajia. Olemme kaikki varmasti törmänneet sellaiseen. Olenko minä...

0 kommenttia

Lähetä kommentti