Täysi vastuunotto 

Kirjoittaja: Pavel Popov

6 helmikuun, 2022

Lähdeteos: Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win

Lähdeteoksen kirjoittaja: Jocko Willink, Leif Babin

Teoriapisteet: 2

Kirjassa Extreme Ownership käsitellään kahden Irakissa sotineen upseerin tarinoita sekä neuvoja johtamiseen ja johtajuuteen liittyen. Kirja tarjoaa työkaluja niin tarkkojen suunnitelmien tekemiseen kuin tiimityön parantamiseen. Kirjan kirjoittajat ovat valmentaneet isojen korporaatioiden johtajia täyden vastuunoton johtajuustyylin saloihin. 

Vastuu

Kirjassa käsiteltiin vastuunottoa eri näkökulmista. Teemoina nousi esille, sisäisen sodan voittaminen, taistelun lait sekä voiton säilyttäminen. Yhteistä kaikille näille teemoille oli se, että johtajuutta lähestyttiin hallinnan tunteen ja ymmärryksen pohjalta. Ymmärrys kumpusi siitä, että johtajuus on vaikeaa, aina ei valitettavasti löydy hyvää päätöstä joka tilanteessa. On tehtävä päätöksiä, jotka ovat hankalia ja vaikka luulee, että päätös on hyvä, saattaa se osoittautua vääräksi. Se mikä on muistettava, että johtaja on se henkilö, joka ottaa vastuun kaikista päätöksistä. Hän ei kuitenkaan ota vastuuta vain omista päätöksistään vaan kaikkien alaistensa, koko organisaation päätöksistä. Se on täyden vastuunoton ydinsanoma.

Täyden vastuunoton ajatusmalli vaatii ajatusprosessin muuttamista. Jos alainen tekee virheen, se ei ole alaisen syyn, vaan johtajan. Johtaja ei ollut antanut tarpeeksi hyviä ohjeita tehtävän suorittamista varten. Jockon mielestä ei ole huonoja tiimejä, on vain huonoja johtajia. Esimerkillä johtaminen nousi esille kirjassa useasti. Itse koen, että esimerkillä johtaminen on minun vahvuuteni. Huomasin tämän useassa projektissa, jossa olin ollut projektipäällikön roolissa. Kun projektissa tuli myyntivaihe eteen, näytin esimerkillä kuinka myydään, tarjosin kaikki työkalut omille johdettavilleni, jotta he voisivat onnistua myyntityössään.

Huomasin myös, että joskus työkalujen antaminen, selkeiden tavoitteiden asettaminen ja esimrekin näyttäminen ei riitä. Huomasin yhdessä projektissa, että edellä mainitut asiat hoidettuani, tiimiläiseni alkoivat vältellä myynnin tekemistä ja keskittyivät muihin “hauskempiin” projekteihin. Tässä on kuitenkin otettava huomioon, että kyseinen projekti oli ensimmäisiä Akatemialla tekemiämme projekteja. Tässäkin suurimpana virheenä oli se, että suurin osa projektitiimin henkilöistä eivät halunneet eivätkä osanneet myydä. Myytävä palvelu oli varsin hankalasti myytävissä, juuri tämän takia tiimissämme olisi pitänyt olla enemmän kokeneita myyjiä.

Heidän sisäinen motivaationsa oli nolla. Kun heidän sisäinen motivaationsa oli nolla niin se vaikutti myös suoranaisesti ulkoisen motivaation uupumiseen, sillä oli kyse provisiopohjaisesta myynnistä. Yritin kuitenkin herättää heidän sisäisen motivaationsa viittamalla siihen tosiasiaan, että jokainen myy elämänsä aikana joka päivä. Kävin myös läpi heidän tuntemuksiaan myyntiä kohtaan, mutta valitettavasti tämäkään ei vienyt asioita siihen suuntaan minne niiden halusin menevän. Tässä oli enemmänkin kyse siitä, että en ollut tehnyt avointa rekrytointia, se oli suurin virhe jonka tein kyseisessä projektissa, sillä ryhmässä oli hyvin vähän myyjiä tai myynnistä kiinnostuneita henkilöitä. En tuntenut tiimiläisteni heikkouksia enkä vahvuuksia, tämän takia projekti epäonnistui.

Tulipalojen sammuttelu

Johtaja joutuu seuraamaan, että kaikki menee sinne suuntaan minne on tarkoitus. Matkan varrella tulee olemaan monia esteitä, johtajan on annettava tiimiläisilleen työkaluja esteiden poistamista varten. Joskus esteet kuitenkin tarvitsevat johtajan väliintuloa. Johtajalta vaaditaan jatkuvaa tilanteen seurantaa, hänen on kommunikoitava tiimiiläisilleen, jos tavoite tai keinot sen saavuttamiseen muuttuvat. Johdettavilla tulee olla selkeä kuva siitä mitä halutaan saavuttaa. Johtajan on yhdistettävä kaikki yksittäiset tiimiläiset yhdeksi tiimiksi, josta poistetaan individualismi. Näin ollen jokainen ajattelee tiimin parasta ja miten tiimi pääsee yhteiseen tavoitteeseen, jokaisen yksittäisen tiimiläisen panostuksella.

Horjumaton usko käsillä olevaan missioon on elintärkeää, erityisesti johtajan on näytettävä sekä jaettava tätä uskoa tiimilleen. Johtajan on unohdettava oma egonsa ja ymmärrettävä, että tiimin menestys ei riipu yhdestä henkilöstä, menestys on tiimin yhteinen saavutus. Jotta menestys voidaan saavuttaa, johtajan on tunnistettava jokaisen yksittäisen tiimiläisensä vahvuudet ja heikkoudet. Hänen on annettava kullekkin johdettavalleen juuri ne tehtävät, joissa jokainen pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan.

Eripuraa aiheuttavat individualistiset tiimiläiset on poistettava tiimistä. Jocko mainitsee, että ne tiimiläiset, jotka ajattelevat vain omaa parastaan ja jatkuvasti koittavat hajottaa tiimin yhtenäisyyttä omalla käytöksellään, on poistettava tiimistä, sillä ajan myötä he tulevat saattamaan koko tiimin toiminnallisuuden vaakalaudalle. Olen huomannut tämän ilmiön työelämässä. Yksi tiimiläinen puhui ääneen, että myymämme tuotteen huonoutta ja sitä, että sitä ei saa myytyä. Tämän tiimiläisen mindset vaikutti suoraan muihin myyjiin. Myynnissä erityisesti on tärkeää, että kaikilla myyntitiimin jäsenillä on oikea mindset, jota johtajan on ylläpidettävä.

Opit

Hyvät johtajat eivät keksi tekosyitä, he ottavat täyden vastuun omista sekä tiimiläistensä epäonnistumisista. Johtajan tulee toimia omien oppien mukaisesti, hän ei saa olla tekopyhä. Hänen on asetettava korkeat standardit niin itselleen kuin omille tiimiläisilleen. Jatkuva itsensä ja tiimiläistensä kehittäminen sekä ennen kaikkea rehellisyys rakentavat vankan perustan tiimityölle. Viesti selkeästi ja suoraan, luo tehokas viestintäkulttuuri.

Johtajan on tehtävä tarkat suunnitelmat omille tiimiläisilleen. Valmistautuminen on onnistuneen projektin salainen ainesosa. On jatkuvasti analysoitava niin omia kuin tiimiläisten voimavaroja projektin aikatauluun nähden. Delegointitaidot auttavat johtajaa omien voimavarojen säilyttämisessä. On muistettava, että johtajuudessa on monia ristiriitoja. Johtajuus on taito ja siinä hyväksi tuleminen vaatii aikaa. Tärkeintä on tehdä niitä päätöksiä, jotka auttavat tiimiä onnistumaan, olivatpa ne sitten miten hankalia tahansa, vaikeiden päätösten teko ja niistä täyden vastuun kantaminen on johtajan vastuulla.

Käytäntö

Olen laittanut kirjan oppeja käytäntöön parantamalla omaa viestintääni. Kun eteen tulee jokin muutos projektin sisällä, viestin siitä heti eteenpäin niin ydin projektiryhmälle kuin sidosryhmillekkin. Tietoisuuteni omaa individualismiani kohtaan tiimin sisällä on parantanut, analysoin omaa käytöstäni ja näin niissä sekä individualistisia sekä kollektivistisia piirteitä. Mielestäni tasapaino ja kohtuus ovat tärkeitä, sillä liika individualismi tai liika kollektivismi tuo mukanaan erinäisiä ongelmia, äärikäyttäytyminen on vaarallista. Kohtuus kaikessa pätee johtajuuteenkin.

You May Also Like…

21 oppituntia maailman tilasta

Yuval Noah Hararin teos 21 oppituntia maailman tilasta herätti valtavasti ajatuksia ja kiinnostusta. Kirjassa...

Markkinointi boksin ulkopuolelta

Tällä hetkellä olemme käynnistämässä yhteistyötä asiakkaan kanssa ja he tarvitsisivat meiltä muun muassa...

0 kommenttia

Lähetä kommentti